DISSENY

Disseny

CALMANYÀ, ofereix uns serveis de disseny mecànic de qualitat, combinant els mecanismes més clàssics amb els components i sistemes de fabricació més actuals, tenint molt en compte l'ergonomia i l'estètica.

Disseny mecànic en totes les seves fases:

DetallDisseny conceptual:

Definició i descripció del sistema, croquis explicatiu dels mecanismes, identificació de punts crìtics, selecció d'accionaments i altres components, ergonomia.

DetallDisseny constructiu:

Dimensionat d'accionaments, càlculs de l'aplicació, layout del sistema, plànols dimensionals de conjunt i subconjunts, esquemes.

DetallDisseny de detall:

Plànols detallats de conjunt i subconjunts, plànols de detall per peça, llistats de components, documentació final del projecte.